College stelt nieuw Sport- en Gezondheidskader vast voor inspraak

Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn)
Foto: PvdA Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023 ‘Samen maken we de stad gezond en actief’vastgesteld voor inspraak. Dit college kiest voor een integraal sport- en gezondheidskader, omdat sporten, bewegen, spelen en gezondheid in elkaars verlengde liggen en elkaar beïnvloeden.

De ambitie van dit college is een sociaal en vitaal Leiden: een samenleving waarin voor iedere inwoner een plek is, waar Leidenaars naar elkaar omkijken en naar vermogen hun verantwoordelijkheid nemen. Een stad waar kinderen gezond opgroeien, jongeren gezond leven en ouderen lang vitaal blijven. Door de beleidsterreinen sport en gezondheid nadrukkelijk te verbinden, wil het college deze ambitie realiseren.

Wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn): “We willen er in onze stad voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om gezond te leven. Sport en bewegen zijn dus erg belangrijk voor gezonde en actieve Leidenaars. Zeker nu we steeds beter weten dat via sport en beweging inwoners actief mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en het is ook één van de grote uitdagingen waar we als stad voor staan.”

Leiden kent al een uitgebreid sportaanbod, verzorgd door meer dan honderd sportverenigingen en door sportondernemers en andere beweegaanbieders. Dankzij al deze vrijwilligers en professionals kunnen vele Leidenaars met plezier en enthousiasme sporten en bewegen. Steeds vaker organiseren inwoners hun sport- en beweegactiviteiten zelf. De komende jaren investeert de gemeente meer dan 50 miljoen euro om zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde sporter met multifunctionele en eigentijdse sportaccommodaties een aantrekkelijk aanbod te blijven bieden. Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën): “Leiden gaat sporten, bewegen en spelen nog meer stimuleren. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Dat doen we het liefst samen met inwoners, sportverenigingen en organisaties. Zij hebben dan ook allemaal hun bijdrage geleverd aan dit nieuwe beleidskader. Samen vergroten we de waarde van sport voor een gezonde en vitale stad.”

In het beleidskader staat hoe de gemeente de gezondheid in Leiden wil bevorderen en ervoor wil zorgen dat iedereen mee kan doen. De ambitie is dat iedere Leidenaar een gezonde en actieve leefstijl heeft. Dat betekent dat Leidenaars weten wat een gezonde en actieve leefstijl is; dat zij verantwoord omgaan met genotmiddelen; een gezond gewicht hebben en voldoende bewegen. Daarbij hoort het inrichten van de openbare ruimte, zodat deze bewegen stimuleert, zoals ook in de recent verschenen omgevingsvisie staat. Leidenaars moeten in hun nabije omgeving kunnen sporten, bewegen en spelen. Om sport voor iedereen toegankelijk te maken biedt de gemeente multifunctionele en duurzame sportaccommodaties, zoals een nieuw sportcentrum, zwembad en ijshal. Verder zet de gemeente meer geld in om sportverenigingen te ondersteunen. Zij vervullen een belangrijke rol in het sport- en beweegaanbod in de stad. De sportstimuleringsregeling wordt voortgezet en de regeling voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen wordt uitgebreid. Bovendien zet Leiden zich in voor een rookvrije generatie. Daarom is een actieplan opgesteld om plekken waar kinderen veel komen, rookvrij te maken. Dit plan draagt ook bij aan een rookvrije omgeving voor volwassenen.

Het beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023 ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ vervangt de voorgaande beleidskaders: ‘Verleiden tot bewegen’ en ‘Ruimte maken voor gezondheid’, die beide per 2019 eindigen. Tot en met 25 april 2019 kunnen Leidenaars en andere belanghebbenden hun reactie geven op dit beleidskader. Deze reacties neemt het college mee in zijn voorstel aan de gemeenteraad.