Nieuw college van Leiden: Samen maken we de stad

Foto: Redactie Leiden

Op donderdag 17 mei 2018 hebben de onderhandelaars van D66, GroenLinks en PvdA het beleidsakkoord 2018-2022 “Samen maken we de stad” gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt.

Met veel enthousiasme presenteerde Paul Dirkse namens de drie partijen het akkoord.“Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door. We zorgen ervoor dat iedereen daar deel van uitmaakt. Zelfbewust werken we aan een groene, sociale en ondernemende stad, als het kloppend hart van Holland. Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties, de provincie en andere gemeenten. En we hebben goed geluisterd naar de inbreng van de andere Leidse partijen in de gemeenteraad. In het akkoord hebben we waar mogelijk voor hen belangrijke thema’s meegenomen. Want samen maken we de stad.”

Het resultaat van de onderhandelingen bevat afspraken van de coalitiepartijen en beleidsvoornemens die het nieuwe college in samenspraak met de gemeenteraad en partners in de stad verder zal uitwerken.

Werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden

Voor dit college staat een duurzame en aantrekkelijke stad waarin iedereen kan meedoen centraal. Leiden wil een stad zijn waar ook toekomstige generaties met plezier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarom gaat de gemeente meer groen aanleggen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren en blijft ze investeren in een gezonde stad voor iedereen. Een stad die het hart vormt van de zesde stedelijke regio van Nederland, waar we tot 2030 zo’n 8.500 woningen willen gaan bouwen: zowel sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Tot 2020 bouwen we 2700 studentenwoningen.

Zo blijft Leiden – volgens dit college – nu en in de toekomst een prettige plek voor iedereen. Daarbij maakt het niet uit wat je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperking is. Iedereen kan meedoen en krijgt passende hulp als dit om wat voor een reden dan ook niet zelf lukt.

Overige belangrijke afspraken zijn:

 • In de eerste helft van 2019 stelt Leiden de Omgevingsvisie 2040 vast
 • Leiden investeert komende vier jaar bijna 7 miljoen in vergroening
 • De fiets en het OV stellen we op één, onder andere door 7000 extra fietsparkeerplekken in het Stationsgebied toe te voegen, naast de al geplande 5000 plekken onder Lorentz.
 • De binnenstad maken we deels autoluw, meer straten worden autovrij.
 • Werk en integratie hebben prioriteit. Samen met werkgevers helpt de gemeente meer mensen aan het werk en uit de bijstand.
 • Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.
 • De gemeente investeert tot 2030 voor ruim €70 miljoen in frisse schoolgebouwen. Om alle Leidse kinderen gelijke kansen te bieden, compenseert Leiden de afnemende rijksmiddelen voor onderwijskansenbeleid.
 • Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen creëren.
 • Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van € 1 miljoen: het Lucas van Leydenfonds.
 • De plannen voor renovatie van winkelcentrum de Kopermolen inclusief extra woningen gaan veranderen. De gemeente treedt hierover snel in overleg met de eigenaren en betrekt de inwoners bij de nieuwe plannen, waarin behoud van groen wordt meegenomen.
 • De planontwikkeling rondom de Ommedijkseweg gaat niet door in deze vorm. Pas na het vaststellen van de Leidse omgevingsvisie 2040 bekijkt de gemeente wat wel kan op die locatie.
 • De gemeente pakt overlast van verkamering aan. Het college legt de raad komende tijd aanvullende maatregelen voor, tot die tijd geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering.
 • Dit college bouwt een nieuw zwembad, een ijshal en een indoor sportcentrum en reserveert 1 miljoen voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken.
 • De gemeente maakt werk van bestrijding van ondermijning.
 • De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2018 jaarlijks met 1,5% plus indexatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor inwoners over de gehele periode per saldo gelijk.

Formatieproces

Na de verkiezingen van 21 maart hebben Fleur Spijker (D66) en Rob van Lint (GroenLinks) in opdracht van de lijsttrekkers Paul Dirkse en Walter van Peijpe een informatieronde uitgevoerd aan de hand waarvan de VVD is uitgenodigd om met D66 en GroenLinks een beleidsakkoord op te stellen. Formateur Robert Strijk (D66) heeft deze gesprekken begeleid. Eind april constateerde Strijk dat het niet mogelijk bleek een akkoord tussen deze partijen te laten sluiten. Op basis van het informateursrapport is daarna een nieuwe formatie gestart tussen D66 en GroenLinks en de PvdA. Deze gesprekken, onder leiding van formateur Robert Strijk, hebben geleid tot dit nieuwe beleidsakkoord 2018-2022: “Samen maken we de stad”.

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

 • Burgemeester, Henri Lenferink – Bestuur, Veiligheid en Handhaving
 • D66, voorgedragen is Paul Dirkse – Onderwijs, Jeugd en Financiën
 • GroenLinks, voorgedragen is Yvonne van Delft – Werk, Economie en Cultuur
 • PvdA, voorgedragen is Marleen Damen – Gezondheid en Welzijn
 • D66, voorgedragen is Fleur Spijker – Duurzame verstedelijking
 • GroenLinks, voorgedragen is Martine Leewis – Duurzaamheid en mobiliteit

Twee wethouders (Paul Dirkse en Marleen Damen) keren terug. De nieuwe wethouders zijn Yvonne van Delft, Fleur Spijker en Martine Leewis. Yvonne van Delft werkt als interim manager bij de gemeente Nijmegen en was van 2002 tot 2004 en van 2014 tot 2018 raadslid voor GroenLinks in Leiden. Fleur Spijker is advocaat en partner bij TeekensKarstens advocaten en notarissen, en was van 2014 tot 2018 raadslid voor D66 in Leiden.

Martine Leewis werkt bij Arcadis, is lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland en zij was van 2008 tot 2014 afdelingsvoorzitter van GroenLinks Leiden.

De wethouders worden in een extra raadsvergadering op 23 mei aanstaande beëdigd en geïnstalleerd.