GroenLinks interviewt Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

Foto: GroenLinks

Kort na de vergadering van Provinciale Staten, waarin een belangrijke motie werd aangenomen over geluidwerende maatregelen langs de A4, ging GroenLinks op bezoek bij het bestuur van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4. We spraken op het Buizerderf, met uitzicht op Vlietland en de A4 daarachter, met voorzitter Gerard Wisse en de bestuursleden Kees Meershoek (penningmeester) en Ruud Henkus (secretaris).

Hoe is jullie actiecomité ontstaan?

Gerard Wisse: op 7 maart 2017 las ik in het Leidsch Dagblad dat de geluidsschermen langs de A4 niet door zouden gaan. Ik dacht: hoe kan dat, die waren toch beloofd en zelfs met borden langs de weg aangekondigd? Ik heb toen 480 brieven verspreid langs de oostrand van Voorschoten en met mezelf afgesproken dat ik bij 100 positieve reacties door zou gaan. Het werden er 380. Inmiddels is het actiecomité een vereniging geworden, die door 600 huishoudens in Voorschoten met een contributie of anderszins wordt ondersteund.

Wat is jullie doel?

Wij willen dat de provincie Zuid-Holland de oorspronkelijke, uit 2009 daterende afspraken over de aanleg van een effectieve geluidswering gaat nakomen. Na de bomenkap langs de A4 was de geluidsoverlast in onze buurt nog verder toegenomen. Het verkeerslawaai ketst als het ware over het water van Vlietland naar de bebouwde omgeving. Er was al eerder door de provincie toegezegd dat er langs het noordoostelijk deel van Vlietland, bij het recreatiegebied, een aarden wal zou komen. Maar wij willen hier aan de overkant en langs de vogelplas Starrevaart geluidsabsorberende schermen. De aanleg daarvan is technisch mogelijk, maar tot voor kort was er onvoldoende politieke wil om het te realiseren.

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er schot kwam in de zaak?

De provincie had in 2009 met de BAM contractueel afgesproken dat de aanleg van een geluidsscherm zou worden betaald uit de opbrengst en stort van grond en slib in de Meeslouwerplas. Een geheim gehouden clausule hield echter in dat bij onvoldoende opbrengst van deze grond en slib er geen scherm gebouwd hoefde te worden. Kort geleden werd bekend dat de BAM de stortingen in 2014 heeft gestaakt omdat men de grond en slib elders voor een hogere prijs kwijt kon. Met andere woorden: de stortingen zijn destijds op onterechte gronden gestaakt en de provincie vond het verdienmodel van de BAM kennelijk belangrijker dan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Wat is nu de stand van zaken?

Op 20 februari is in Provinciale Staten met algemene stemmen een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten (GS, het dagelijks bestuur) wordt opgeroepen om binnen twee jaar adequate geluidswerende maatregelen te treffen. GS moet met het Rijk in overleg gaan over cofinanciering, maar het welslagen daarvan is geen voorwaarde, dus desnoods draait de provincie zelfstandig voor de kosten op. Bij monde van Gedeputeerde Han Weber heeft GS erkend dat er in het verleden verwachtingen waren gewekt, dat de aanpak van deze kwestie anders had gemoeten en dat er lessen zijn te trekken.

Hoe ziet de toekomst er uit? Bestaat jullie actiecomité over vijf jaar nog?

Wij zien de toekomst zonnig in. Binnen drie maanden moet GS met een voortgangsrapportage komen en wij gaan er voorshands van uit dat onze langgekoesterde wens gaat uitkomen. Hopelijk zijn we over vijf jaar opgeheven, maar we blijven de provincie kritisch volgen tot de eerste paal geslagen is.

(tekst: GroenLinks)