Samen aan de slag voor een toekomstvast bereikbaar Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is tevreden over de besluiten die Minister Cora van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven afgelopen week namen om de bereikbaarheid in Zuid-Holland verder te verbeteren en knelpunten weg te werken.

Tijdens het bestuurlijk overleg dat de twee bewindsvrouwen hadden met de regio, werden vele concrete toezeggingen gedaan. Zowel korte als lange termijn oplossingen voor zowel de wegeninfrastructuur als openbaar vervoer en fiets.

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer: “In de dichtstbevolkte provincie van Nederland is goede bereikbaarheid een enorme uitdaging. Het is een keiharde voorwaarde voor economische groei en een prettige leefomgeving. Ik ben content met de toezeggingen die zijn gedaan door de minister en staatssecretaris. Met de gemaakte afspraken kunnen Rijk en regio samen aan de slag om er voor te zorgen dat je minder in de file staat, van goed openbaar vervoer gebruik kunt maken en je fiets gewoon kunt stallen bij het treinstation.”

De besluiten werden genomen tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat op 21 november plaatsvond. In dat overleg komen de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma’s aan de orde. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Onder ander de opgave om tienduizenden woningen te bouwen, is van invloed op de toekomstige mobiliteitsvraag. Het Rijk en de regio trekken samen op om daar een antwoord op te geven.

De tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT gemaakte afspraken zijn terug te lezen in de brief die Minister en Staatssecretaris aan de Tweede Kamer stuurde. Voor Zuid-Holland zijn onder andere onderstaande afspraken gemaakt.

Files tegengaan met korte termijn maatregelen A15

Files zorgen niet alleen voor veel ergernis, maar kosten ook veel geld. Goede doorstroming op de wegen is van belang. Voor 1 van de duurste files, de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem, is nu een maatregelenpakket afgesproken dat op korte termijn de fileproblemen moet verminderen. Rijk, regio en bedrijven trekken samen op. Het Rijk draagt 50% van de kosten. De overige 50% wordt door de regio gefinancierd. Deze maatregelen komen bovenop de al gestarte MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem, waarin onder andere de mogelijkheden van smart mobility en capaciteitsuitbreiding worden onderzocht.

Oplossen knelpunten Rotterdamse Regio

In de regio Rotterdam zijn de grenzen bereikt. Om in de toekomst bereikbaar te blijven zijn nieuwe verbindingen nodig. In de afgesproken MIRT-verkenning wordt onderzocht hoe een multimodale oeververbinding aan de oostzijde van Rotterdam lucht kan bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken naar een maatregelenpakket om de verkeersknelpunten op de Van Brienenoord- en Algeracorridor te verminderen. Het Rijk investeert €200 miljoen, de provincie Zuid-Holland, MRDH en Rotterdam dragen gezamenlijk € 280 miljoen bij.

A20 versneld aanpakken

Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van de regio gekeken naar versnelling. Eerder stond de verbreding gepland voor 2023, maar nu heeft de minister aangegeven eerder te willen starten. Het door het Rijk gereserveerde budget van € 178 miljoen is naar voren gehaald, zodat de verbreding in 2021 kan starten. De regio betaalt maximaal € 1 miljoen aan de meerkosten van de versnelling.

A12 verder onderzoeken

Op een andere belangrijke oost-westverbinding, de A12, vraagt een aantal knelpunten om aandacht. Met name op het gedeelte tussen Gouda en Oudenrijn staat het verkeer vaak vast. Er is afgesproken toe te werken naar een MIRT-verkenning om ook die problemen aan te pakken. Verkeersonderzoeken die momenteel lopen, geven naar verwachting medio 2019 meer duidelijkheid. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het knelpunt in de aansluiting N11-A12.

Minder fileleed tussen Amsterdam en Den Haag

De provincie Zuid-Holland en regio Midden-Holland hebben er bij de minister op aangedrongen de A4 ten zuiden van knooppunt Burgerveen sneller aan te pakken. De minister heeft het projectbudget voor de MIRT-verkenning met € 80 miljoen verhoogd naar € 130 miljoen, zodat een nieuw Ring aquaduct met vier rijstroken mogelijk versneld kan worden gerealiseerd. Het drukst bereden stuk van de A4, tussen Den Haag en Burgerveen, wordt met het besluit van de minister eerder aangepakt.

Truckparking

Ook over truckparkings zijn afspraken gemaakt. Het truckverkeer vanuit de Rotterdamse haven richting achterland heeft te weinig mogelijkheden om veilig te parkeren. Zowel goede doorstroming als voldoende parkeerplaatsen zijn van belang voor een goede internationale concurrentiepositie. Afgesproken is om binnen vijf jaar een samenhangend netwerk voor truckparking gerealiseerd te hebben.

Hoogwaardig openbaar vervoer Den Haag

Om gebiedsontwikkeling in het Central Innovation District Binckhorst te faciliteren, wordt de komende jaren een maatregelenpakket van € 170 miljoen uitgevoerd. Het betreft de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer en het realiseren van fietsambities.

Soepele overstap van fiets naar trein

Om gemakkelijk over te stappen van je fiets in de trein, zijn voldoende fietsparkeerplaatsen bij stations nodig. De afgelopen periode inventariseerde de provincie waar extra plekken moeten komen. De provincie en gemeenten investeren € 4,9 miljoen in fietsstallingen. Door een financiële toezegging van € 3,3 miljoen door het Rijk worden de komende jaren zo’n 2400 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd op 11 stations, bovenop de 4000 die nu al gerealiseerd worden. Daarmee wordt fietsen en treingebruik voor velen aantrekkelijker. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de realisatie van voldoende fietsparkeerplekken op de stations Leiden en Dordrecht, naar verwachting in totaal zo’n 7500 extra plekken.

Sneller fietsen

Afgelopen jaren timmerde de provincie samen met gemeenten en het Rijk al flink aan de weg met de realisatie van snelfietsroutes. De snelfietsroute Leiden-Katwijk en de snelfietsroute Greenport Westland-Rotterdam staan op de rol. Voor de twee routes draagt het Rijk per route € 1,8 miljoen bij.

Meer sporen en treinen

Aanpassingen aan de spoorinfrastructuur en frequentieverhoging van treinen dragen beide bij aan verbetering van het openbaar vervoeraanbod op het spoor. Afgesproken is onder andere om te onderzoeken of er meer sprinters in de spits kunnen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Voor de verbinding Utrecht-Gorinchem-Breda wordt de capaciteit in de ochtendspits nader onderzocht.