GroenLinks Voorschoten kijkt tevreden terug op de begrotingsbehandeling

Foto: GroenLinks Voorschoten

GroenLinks vindt het een prestatie dat het college er in is geslaagd een sluitende begroting met een oplopend begrotingsoverschot en uitstekend weerstandsvermogen neer te leggen. Dit is knap omdat de gemeente in 2018 veel financiële tegenvallers had.

Meer dan een miljoen Euro aan tegenvallers en slechts een schamele 1,5 ton aan meevallers! Op dit moment is het daarom erg lastig bezuinigingen terug te draaien. Echter met het wegvallen van de kapitaallasten van circa 318.000 Euro van zwembad het Wedde, vanaf eind 2022, ziet GroenLinks desondanks een reële kans dat het zwembad gered kan worden. In het voorjaar zullen we hier de knoop over doorhakken.

Tegelijkertijd zijn we ons er terdege van bewust dat de gemeente financieel kwetsbaar is. Het is een feit dat deze begroting nog relatief beleidsarm is. Veel gaat over lopend beleid, nog weinig gaat over nieuw beleid. Op basis van de nota schuldreductie en verdere uitwerking van het coalitieakkoord zal binnenkort helder worden wat we van deze coalitie en dit college kunnen verwachten. Veel zal met kadernota die in 2019 gaat verschijnen duidelijk worden.

Een paar zaken willen we vast concretiseren. Het college wil de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Volgens het VN-verdrag “inzake de rechten van personen met een handicap”, zijn we verplicht te werken aan een geleidelijke verwezenlijking van dit VN-Verdrag op alle beleidsterreinen waar Voorschoten een verantwoordelijkheid heeft. Dit gaat echt veel verder dan alleen toegankelijkheid. Wij hebben daarom het college gevraagd met een stappenplan te komen voor een geleidelijke invoering van het VN verdrag en het college heeft hier positief op geantwoord.

Wij vinden een kinderboerderij belangrijk. In het coalitieakkoord staat dat we willen onderzoeken hoe de exploi¬tatie anders kan worden verzorgd. Wij zijn benieuwd welke mogelijkheden het college ziet voor het combineren van functies, waaronder die van natuur en milieu educatie, om de exploitatie van de kinderboerderij te ondersteunen. Het college heeft ons beloofd ons hier per informatiebrief over te informeren.
Tijdens de discussie over de herinrichting van de Leidse weg werd door meerdere fracties gewezen op mogelijke knelpunten voor de veiligheid van fietsers, met name jeugdigen. Een omgeving die fietsveilig is en uitnodigt tot fietsen draagt daarnaast bij aan een gezonde leefomgeving. Wij zijn blij dat het college heeft toegezegd met een nota fietsveiligheid te komen.

Nog steeds raken, iedere week opnieuw, honderden kinderen in Nederland verslaafd aan roken. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Roken veroorzaakt veel ziekten en dit brengt hoge kosten met zich mee, ook wat de WMO middelen betreft. Preventie is de beste manier om dit te voorkomen. Wij hebben het college gevraagd de campagne “op weg naar een rookvrije generatie” te steunen. Wij vinden dat Rookvrij opgroeien vanzelfsprekend moet zijn. Wij zijn blij dat het college heeft beloofd hier bij het opstellen van het nieuwe gezondheidsbeleid aandacht aan te besteden. GroenLinks kijkt tevreden terug op de begrotingsbehandeling.