Aeltsje Sierksma (GroenLinks) zet zich al 15 jaar in voor de minima

Foto: GroenLinks Voorschoten

Aeltsje Sierksma, nummer 15 op de lijst van GroenLinks Voorschoten, zet zich al 15 jaar in voor mensen met een minimum inkomen in Voorschoten. In 2003 startte ze met het cliëntenpanel om de belangen van cliënten van de sociale dienst te behartigen. In 2004 werd vervolgens de cliëntenraad ingesteld waarvan Aeltsje tot de dag van vandaag voorzitter van is. Al in 2003 pleitte zij in een brief aan de gemeenteraad voor deze cliëntenraad die volgens de gemeentewet vanaf 1998 in elke gemeente verplicht is.

In een citaat uit een krantenbericht uit 2003 blijkt haar grote strijdbaarheid: “Op onze plichten worden we streng gewezen, maar onze rechten kosten veel tijd, moeite en doorzettingsvermogen en liggen nergens open op tafel.” Jarenlang stond de cliëntenraad minima bij met uitleg en advies. Een taak die nu sinds een aantal jaren, zoals behoort, door de sociaal raadsvrouw is overgenomen.

Belangenbehartiging is nog steeds erg belangrijk. Aeltsje legt uit dat er op dit moment ongeveer 350 mensen in Voorschoten van de bijstand of een aanvulling rond moeten komen. Ook zijn er naar schatting zo’n 350 mensen, voor een deel ouderen, die bijzondere bijstand ontvangen. Ze denkt dat zo’n driekwart van deze mensen regelmatig rood staat. Daarnaast is er nog een groep werkenden, bijvoorbeeld kleine zelfstandigen op of onder de armoedegrens, die vaak niet weten dat zij recht hebben op aanvullende en/of bijzondere bijstand. Met name deze laatste groep, die niet bij de sociale dienst bekend is, maar vanwege een kleine inkomen wel recht op bijstand heeft, is lastig met informatie te bereiken. Om deze reden bepleit Aeltsje een goed zichtbaar loket ‘werk en inkomen’ in het gemeentehuis en een extra inspanning om via maatschappelijke organisaties en vrijetijdsverenigingen mensen zo breed mogelijk te informeren.

Aeltsje heeft als lid van de Cliëntenraad en Klankbordgroep ook goed zicht op de gemeentelijke minimaregelingen van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Opvallend is dat Voorschoten in vergelijking met de andere twee gemeenten er in voorzieningen wat karig van af komt. Zo hebben pensioengerechtigde inwoners met een klein inkomen in Voorschoten recht op maximaal 124 Euro aan bijzondere bestand. In Wassenaar staat daar een bedrag van maximaal 216 tegenover. In Leidschendam-Voorburg steekt daarentegen, naast andere regelingen, de schoolspullenpas gunstig af, die in de andere twee gemeenten ontbreekt. Volgens Aeltsje is het sowieso een gegeven dat de minimaregelingen, ook vanwege een grotere rijksbijdrage, in grote gemeenten gunstiger zijn. Een bijstandsgerechtigde is volgens haar daarom bijvoorbeeld in Leiden beter af.

Tot slot spreekt Aeltsje zich zeer duidelijk uit over het grote belang van de sociaal raadsvrouw in Voorschoten. Ze vreest dat deze functie, die ooit dankzij een motie van GroenLinks gecreëerd is, in de toekomst wegbezuinigd gaat worden. Lijsttrekker Johan van Rixtel van GroenLinks ondersteunt haar hier volmondig. “Naast een zorgvuldige bejegening van alle minima staat GroenLinks pal voor het behoud van een sociaal raadsvrouw in Voorschoten. Geen enkele partij die ons daarvan afbrengt.” Aldus van Rixtel.

Zie voor meer informatie de Website Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten: www.cszv.nl