Afvalinzameling in Voorschoten moet beter

Foto: GroenLinks Voorschoten

In de begrotingsbehandeling van donderdag 8 november werd nogmaals duidelijk dat er in Voorschoten te weinig afval wordt gescheiden. De afgelopen twee jaar is de doelstelling voor het beperken van de hoeveelheid restafval niet gehaald.

In 2017 werd er 30 kg per inwoner meer ingezameld dan de gemeentelijke doelstelling van 201 kilo per inwoner was en in 2018 is er geen verbetering zichtbaar. Het percentage gescheiden afval zakte terug naar 49% terwijl 65% de doelstelling was. Door de grote hoeveelheid restafval moet Voorschoten meer dan 100.000 euro extra aan de afvalstoffenbelasting van de Rijksoverheid betalen. Deze financiële tegenvaller wil GroenLinks in de volgende jaren voorkomen, zeker ook omdat die afvalstoffenbelasting in 2019 fors omhoog gaat. Willen we de kosten van de afvalinzameling van restafval verminderen dan moet er meer gescheiden worden ingezameld.

Met de conclusie in de programmabegroting om gelet op de tegenvallende afvalscheiding dan maar de ambitie bij te stellen naar een lager doel is de GroenLinks fractie het daarom niet eens. Voor ons geldt het principe “de vervuiler betaalt” en in dat geval zou een stijging van de afvalstoffenheffing voor de hand liggen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat met een algemene heffing de ‘goeden moeten lijden onder de slechten’. De GroenLinks fractie is ontevreden over deze trend en we willen dat het College meer werk gaat maken van het verminderen van de hoeveelheid restafval en het scheiden van afval. Het rijk heeft met de gemeenten afgesproken dat de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 minder dan 100 kg zal zijn. Een gemeente die hier ver bij achter blijft zal een steeds hogere rekening gepresenteerd krijgen en die naar de inwoners doorbelast zal worden.

Wethouder Lamers kondigde aan dat die extra kosten volgend jaar niet op de inwoners verhaald gaan worden, maar de afvalstoffenbelasting per huishouden kan in de volgende jaren niet gelijk blijven als de hoeveelheid restafval te hoog blijft. Door het plaatsen van nieuwe afvalcontainers bij alle hoogbouw in Voorschoten hoopt de wethouder deze trend te keren, zo kunnen bewoners daar een stuk gemakkelijker hun afval scheiden. GroenLinks heeft de wethouder gevraagd welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om de hoeveelheid restafval te verminderen en hoe het College die extra afvalstoffenbelasting aan de Rijksoverheid in de toekomst gaat dekken?

Het is wel bemoedigend dat het College in reactie op vragen van GroenLinks besloten heeft met horeca ondernemers en organisatoren van evenementen in gesprek te gaan met het doel plastic zwerfafval te verminderen. Aan die doelstelling zal GroenLinks ook zelf een praktisch steentje bijdragen door in december wederom een opruimactie te houden.