Inspraak visie jeugdhulp Samen Sterk voor Toekomst van Jeugd(hulp)

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

De visie ”Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” beschrijft de visie van de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio. In de Leidse regio staan de kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin centraal.

We willen de jeugdhulp op een kleinschalige manier organiseren; passende hulp dichter bij de inwoners en meer binnen de leefwereld en mogelijkheden van kinderen en gezinnen. Met deze visie heeft de Leidse regio de ambitie om de jeugdhulp inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en tegelijkertijd te sturen op de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel teneinde passende hulp en ondersteuning te bieden.

De betaalbaarheid van de jeugdhulp is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest. Ten opzichte van de Rijksbijdrage heeft Leiden op de jeugdhulp een tekort van € 4.9 miljoen voor 2019. Om de ambities zoals vastgelegd in de visie waar te maken en verder te kunnen investeren in de transformatie en doorontwikkeling van jeugdhulp, is voldoende budget nodig. De gemeente heeft uit de eigen middelen al een groot deel van de tekorten gecompenseerd. De afgelopen jaren zijn diverse actieplannen en fondsen door het Rijk gelanceerd, met het doel de transformatie op gang te krijgen of tekorten bij gemeenten te verkleinen. Hier zijn we blij mee, maar is het niet genoeg. Wij vinden dat er structureel geld bij moet om de taken voor goede hulp en ondersteuning aan de jeugd uit te kunnen voeren. Hierover zijn we in gesprek met de VNG en het Rijk.

De gemeente ziet sinds de decentralisatie in het Sociaal Domein een toenemende hulpvraag in de jeugdzorg. Ook zien we een stijgende prijs- en kostenontwikkeling bij de jeugdhulpaanbieders. De recente onderzoeken in opdracht van het Rijk en gemeenten naar jeugdhulp bevestigen deze toenemende vraag naar jeugdhulp. Daarnaast merken we dat de bijdrage vanuit het Rijk niet voldoende is om de toenemende kosten te dekken. Daardoor ontstaan er langere wachttijden bij aanbieders en kunnen zij soms geen nieuwe cliënten accepteren. Wij vinden dit als gemeenten zeer onwenselijk, het gaat hier immers om onze jeugd. We willen deze vraag om meer jeugdhulp wel indammen, maar hier ligt ook, naast de gemeente, een verantwoordelijkheid bij andere samenwerkingspartners. Zo is de samenwerking met Onderwijs in het kader van Passend Onderwijs en er zo vroeg mogelijk bij zijn belangrijk. En ook de samenwerking met huisartsen is essentieel, als grootste verwijzer van jeugdhulp in onze gemeente, om kinderen passende ondersteuning te bieden waarin preventieve, laagdrempelige voorzieningen optimaal benut worden.

Deze visie wordt ter inspraak gelegd op basis van de Participatie- en inspraakverordening Leiden (2012), zodat burgers de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over de visie. De visie kan namelijk effect hebben op de mogelijkheden van het verkrijgen van jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. De inspraakperiode is gesteld op 4 weken omdat maatschappelijke partners, cliëntenraden en de Adviesraad sociaal domein Leiden al gelegenheid hebben gekregen voor inspraak in diverse participatiebijeenkomsten en een inspraakronde.